Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Εὐαγγελισμὸς

Jan van Eyck (π.1390 - 1441),
«Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου» (π.1434-36).
Λάδι σὲ καμβᾶ (ἐκ μεταφορᾶς ἀπὸ τὸ ἀρχικὸ ξύλο), 90.2 x 34.1 cm.
National Gallery of Art, Οὐάσιγκτων (ΗΠΑ).