Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη

Ἔργο ἀποδιδόμενο στὸν Talbot Hughes (1869-1942),
“The path of true love never did run smooth” (1896).

Λάδι σὲ ξύλο, 49.5 x 31.1 cm.
* * *

«Θές με ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου,
ὡς σφραγῖδα ἐπὶ τὸν βραχίονά σου·
ὅτι κραταιὰ ὡς θάνατος ἀγάπη,
σκληρὸς ὡς ᾅδης ζῆλος·
περίπτερα αὐτῆς περίπτερα πυρός, φλόγες αὐτῆς·
ὕδωρ πολὺ οὐ δυνήσεται σβέσαι τὴν ἀγάπην,
καὶ ποταμοὶ οὐ συγκλύσουσιν αὐτήν» 

- ᾎσμα ᾈσμάτων, 8:6-7.