Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016

Uta von Ballenstedt

Ἀνωνύμου Μαΐστορος τοῦ Naumburg (13ος αἰ.),
"Uta von Ballenstedt" (1249-55).

Γλυπτικὴ σὲ ἀσβεστόλιθο (ἐπιχρωματισμένο).
Ἱ. Καθεδρικὸς Ναὸς τῶν Ἁγίων Πέτρου καὶ Παύλου, Naumburger (Γερμανία).